Slide
Organi zavoda
Svet zavoda

Svet zavoda je organ, ki upravlja zavod za šport. Sestavljen je iz sedmih članov z mandatno dobo štirih let:
4 predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet občine Trbovlje,
1 predstavnik zaposlenih, ki ga izvolijo zaposleni v zavodu,
1 predstavnika imenujejo šole, uporabnice športne dvorane Polaj,
1 predstavnika imenujejo športna društva, uporabniki športnih objektov, ki redno uporabljajo objekte zavoda.

Člani sveta zavoda v obdobju 2015 - 2019 so:
Žare Sladič - predsednik
Dušan Kosec - namestnik predsednika
Denis Tomše
Jakob Mlakar
Marjetka Bizjak
Pavel Kreže
Žiga Živoder

Direktor
Zavod zastopa, vodi in predstavlja direktor zavoda, ki je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun zavoda v okviru njegove dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druga pravna opravila.